Businessclub De Reisprof

Verbinden, Delen, Groeien: Word Lid van De Reisprof!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

01-04-2022

van de te Amsterdam gevestigde Businessclub: Businessc1ub de Reisprof, vastgesteld in de algemene vergadering gehouden te Amsterdam op 31-03-2022

Bestuur.
Artikel 1.
a.  De zittingsduur van een bestuurslid bedraagt in eerste instantie twee jaar. Vervolgens is een bestuurslid herkiesbaar voor een periode van telkens een jaar.
b. in aanvulling op het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de statuten dient, indien kandidaatstelling van bestuursleden geschiedt door leden, een dergelijk voorstel schriftelijk te geschieden bij de secretaris -tenminste twee weken voorafgaande aan de desbetreffende algemene vergadering.

Commissies:
Artikel 2.
Het bestuur kan onder haar verantwoordelijkheid personen benoemen en ontslaan in commissies.
-2- Lidmaatschap:
Artikel 3.
a. opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk of per mail geschieden bij het bestuur en alleen tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.
b. het bestuur is in het kader van een evenwichtige opbouw binnen het ledenbestand bevoegd tijdelijk  een ledenstop in te stellen.
Algemene bepalingen:
Artike1 4.
a. het is een lid toegestaan bij activiteiten zich te doen vergezellen van nog een ander; introducés zonder begeleiding van het desbetreffend lid worden niet toegelaten, mits dit door het Bestuur anders is aangekondigd bij evenementen en events. 
b. het is leden niet toegestaan het ledenbestand bekend te maken aan derden voor welk soort activiteiten dan ook, hetzij om niet hetzij tegen betaling, tenzij zulks geschiedt met toestemming van het bestuur.
Wijzigingen en huishoudelijk reglement:
Artike1 5.
a. dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd in een algemene vergadering bij meerderheidsbesluit.
b. voorgestelde wijzigingen dienen gelijk met de oproeping voor de desbetreffende algemene vergadering aan de leden bekend te worden gemaakt"


 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram